اعلام منتخبان جشنواره موسیقی و خانواده ، سنندج شهر خلاق موسیقی