حضور شهرداری سنندج در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگردی در تهران