قرار دادن ویدئو گروه خوشنوایان سنندج، شهر خلاق موسیقی در صفحه اصلی وب سایت ملی یونسکو