استاد سید علی اصغر کردستانی
تولد 1255
وفات 1323

دردی عشقم چاره کن
خه مگینو دل په شیوم

استاد مظهر خالقی

نسیمی پائیزی

کنسرت خانواده کامکارها

خانواده کامکارها & عدنان کریم

استاد عباس کمندی
تولد 1331
وفات 1393

بو له من یاخی

تو چاوو نه یشه

استاد علاءالدین باباشهابی

ئه گیان

استاد هوشنگ شگرف

پیری مه یخانه

استاد شاهو عندلیبی

عاشقانه