دبیرخانه شهر خلاق سنندج


سنندج، میدان گلها، بلوار کردستان، ساختمان ایران شناسی
دبیرخانه شهر خلاق سنندج


تلفن تماس: 988733150627+
ایمیل: info@sanandajcreativecity.org


معاونت فرهنگی شهرداری سنندج


سنندج، میدان گلها، بلوار کردستان
معاونت فرهنگی شهرداری سنندج


تلفن تماس: 988733241570+
ایمیل: Cultural@sanandajcreativecity.org


فرم تماس با ما